Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Žemės ūkio produktų perdirbimas

El. paštas Spausdinti PDF

ES parama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" yra skiriama žemės ūkio produktų supirkimui, surinkimui, paruošimui realizacijai, sandėliavimui, etikečių klijavimui, apdirbimui, perdirbimui, rūšiavimui, pakavimui ir pardavimui.

Pareiškėjai

ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" teikiama juridiniams asmenims, kurie nepertraukiamai užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ir gauna iš šios veiklos pajamas ne trumpiau kaip 1 metus (pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – ne trumpiau kaip 6 mėnesius).

Įmonės pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.

ES paramos žemės ūkio produktų perdirbimui dydis

Didžiausia ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui – 4 mln. Eur vidutinėms ir didesnėms įmonėms vienam projektui ir visam 2014-2020 m. laikotarpiui.

Didžiausia galima parama žemės ūkio produktų perdirbimui labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 3 mln. Eur vienam projektui ir visam 2014–2020 metų laikotarpiui.

Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, didžiausia galima parama žemės ūkio produktų perdirbimui – 0,2 mln. Eur vienam projektui.

ES paramos žemės ūkio produktų perdirbimui intensyvumas yra 40 proc. tinkamų išlaidų, išskyrus dideles įmones, kurioms parama gali sudaryti 20 proc. tinkamų išlaidų.

Įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą), ES paramos intensyvumas žemės ūkio produktų perdirbimui – 50 proc. tinkamų išlaidų, išskyrus dideles įmones, kurioms parama gali sudaryti 30 proc. tinkamų išlaidų.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti žemės ūkio produktų perdirbimo projektų išlaidos:

- pastatų ir inžinerinių statinių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos;
- naujų įrenginių, įrangos, technikos (rūšiavimo ir pakavimo, plovimo, šaldymo, perdirbimo, transportavimo, laboratorinė, kompiuterinė ir programinė įranga, kt.) arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
- bendrosios išlaidos (verslo plano parengimo, projekto administravimo, viešinimo, projektavimo).

Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą žemės ūkio produktų perdirbimui pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Projektų atranka

Projektų atranka pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" vykdoma vertinant projektus balais. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.

Atrankos kriterijai nustatomi atskirai žemės ūkio produkcijos perdirbimo sektoriams ir paraiškų rinkimams. Atrankos balai suteikiami pagal įmonės dydį, mažesnį prašomą paramos intensyvumą, projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalį visame projekte, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo veikimo laiką, padidintą ir išlaikytą vidutinį metinį darbuotojų skaičių, projekte diegiamas inovacijas, ekonominį efektyvumą ir sertifikuotos ekologiškos produkcijos gamybą.

Papildomi įsipareigojimai

Pareiškėjas, gavęs ES paramą žemės ūkio produktų perdirbimui, įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (kontrolės laikotarpis – 5 metai).

Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" pareiškėjas įsipareigoja drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Verslo planas žemės ūkio produktų perdirbimui

Kartu su paraiška ES paramai pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" turi būti pateiktas išsamus investicijas, pardavimo pajamas, išlaidas ir paramos poreikį pagrindžiantis verslo planas, sudaromos pelno (nuostolių) ataskaitų, balanso ir pinigų srautų prognozės 7 metų laikotarpiui, apskaičiuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai, įrodoma, kad įmonė atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus.

Verslo planas turi būti parengtas pagal detalius veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" įgyvendinimo taisyklių reikalavimus.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis