Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos tikslai, uždaviniai ir funkcijos

(ištrauka iš įstatų)

...

 2.1. KAJŪS yra savarankiška organizacija, kurios veikla grindžiama savanoriškumo bei narių lygybės principais. KAJŪS pagrindiniai tikslai yra:

1) bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, tame tarpe ir su tarptautinėmis institucijomis, atstovauti jaunųjų ūkininkų interesus, teikti jiems pagalbą;

2) apjungti jaunuosius ūkininkus į kooperatyvinį bendradarbiavimą, kad pagerinti jų ekonomines ir socialines sąlygas;

3) rūpintis lietuviška kultūra, ekologija, narių dvasiniu, doroviniu, tautiniu auklėjimu, bei profesiniu tobulėjimu.

2.2.KAJŪS uždaviniai ir funkcijos yra:

1) teikti metodinę pagalbą, konsultuoti jaunimą ūkininkavimo srityje, organizuoti mokymus, kursus, lekcijas, susirinkimus, konkursus, rekreacinius renginius, sudarant sąlygas profesiniam orientavimui, rengimui, profesinėms žinioms gilinti, kelti narių profesinę kvalifikaciją;

2) ginti jaunųjų ūkininkų interesus, bendradarbiaujant su valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis taip pat tarptautinėmis organizacijomis, atstovauti jaunųjų ūkininkų interesus valdžios ir valdymo institucijose, padėti spręsti iškylančias ekonomines, juridines, finansines jaunųjų ūkininkų problemas;

3) skatinti jaunųjų ūkininkų konkurencingumo didinimą, telkti pastangas ieškant partnerių užsienyje, padėti jauniesiems ūkininkams rasti galimybę naudotis ne tik Lietuvos, bet ir kitų šaliu patirtimi žemės ūkio srityje teikiant informaciją apie užsienio šaliu perspektyvius ūkininkavimo metodus, organizuoti naujų technologijų įsisavinimą;

4) bendradarbiauti informacijos apsikeitimui su Lietuvos ir užsienio šaliu panašios krypties organizacijomis, komercinėmis ir gamybinėmis struktūromis, su žemės ūkio, apželdinimo, melioracijos, žuvininkystės, žuvų išauginimo tvenkiniuose ir kitų sričių specialistais;

5) teikti pagalbą žemės ūkio ir žuvininkystės produkciją auginant, gaminant, perdirbant, sandėliuojant, transportuojant, saugojant, realizuojant, šalies vidaus rinkoje ir užsienyje;

6) organizuojant viešus renginius pritraukti visuomenės dėmesį žemės ūkio bei žuvininkystės pasiekimų bei problemų sprendimo tematikai, organizuoti problemų sprendimo metodų grindžiamų patirtimi apsikeitimą;

7) vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja veiklos tikslams ir reikalinga tikslams pasiekti (žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma; teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; verslo ir valdymo konsultacijos; prekyba; statyba; vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas; žemės ūkio specializuotos nekilnojamojo turto agentūras veikla; duomenų apdorojimas; kita, jauniesiems ūkininkams reikalinga, verslo veikla);

8) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis, bendradarbiavimo tikslais tapti kitų juridinių asmenų dalyviais.

2.3. Savo veikloje KAJŪS veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Siekdama visuomenės pasitikėjimo KAJŪS vadovaujasi teisingumo ir sąžiningumo principais.

...

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis