Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

ES parama verslo pradžiai kaime

El. paštas Spausdinti PDF

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiama kaimo turizmo, apgyvendinimo, žemės ūkio veikla, mažmeninė prekyba ne savo pagaminta produkcija.

Pareiškėjai

ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti:

- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. arba per šį laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų;
- kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo);
- kaimo vietovėje registruotos viešosios įstaigos (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) socialiniam verslui vykdyti.

Remiama veikla

ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
- už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti verslo pradžios kaime projektų išlaidos:

- projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
- naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;
- privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose;
- bendrosios išlaidos, įskaitant konsultavimo paslaugas (paraiškos, verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

N kategorijos N1 klasės motorinė transporto priemonė kroviniams vežti tinkama, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų).

Finansuojamos po paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, o verslo plano ir paraiškos parengimo išlaidos finansuojamos patirtos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo.

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslo pradžiai kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą per 9 mėnesius.

ES paramos verslo pradžiai kaime dydis

Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 40 tūkst. EUR vienam projektui. Parama verslo pradžiai kaime sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Parama išmokama 2 dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos (t. y. išmokamas 50 proc. avansas). Likusi paramos dalis išmokama įgyvendinus verslo planą, t.y. priklausomai nuo verslo plano - po 1, 2 arba 3 metų.

Verslo pradžiai kaime projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ atrenkami pagal amžiaus, kuriamų darbo vietų, savivaldybės, kurioje vykdomas projektas nedarbo,  ir kitus kriterijus, skiriant balus.

Gauti paramą verslo pradžiai kaime gali tik projektai, kurie surenka ne mažiau kaip 45 balus.

Verslo planas verslo pradžiai kaime

Gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą. Verslo planas rengiamas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus. Tinkamai parengtas ir įgyvendintas verslo planas užtikrina, kad projektui būtų skirta ir išmokėta visa ES paramos suma.

Papildomi įsipareigojimai

Iki projekto pabaigos (projektas gali trukti iki 3 metų) privaloma sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą), susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją 3 metus po projekto užbaigimo. Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį.

Įmonės ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo pradžiai kaime, turi apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, vykdyti veiklą ir nekeisti remiamos veiklos sąlygų ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo pradžiai kaime gyventojai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis