Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

ES parama smulkiems ūkiams

El. paštas Spausdinti PDF

ES parama smulkiems ūkiams ir smulkių ūkininkų rėmimas

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

ES paramos smulkiems ūkiams dydis

Didžiausia ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos:

• gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
naujos statybinės medžiagos;
• nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės;
naudoti traktoriai (senesni kaip 7 metų, turintys galiojančią techninę apžiūrą);
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• bendrosios išlaidos;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 m. iki paraiškos pateikimo. Paramos lėšomis nėra finansuojamas sumokamas PVM.

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.

Atrankos kriterijai:

1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;

2. smulkus ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
- nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 20 balų;
- nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur – suteikiama 15 balų;
- nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
- nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur – suteikiami 5 balai;

3. pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;

4. įgyvendinus smulkaus ūkio verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis:
- jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti smulkaus ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
- jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų;

5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
- jei daugiau negu 2 metai - suteikiama 15 balų;
- jei nuo 1 iki 2 metų - suteikiama 10 balų;

6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (pagal galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.

Papildomi įsipareigojimai

Parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, pateikusiems nustatytos formos verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos gavėjo - smulkaus ūkininko - ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, įgyvendinus verslo planą privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc. ir toks išlikti iki kontrolės laikotarpio pabaigos (3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo gavimo).

Siekdamas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ smulkus ūkininkas įsipareigoja drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo gavimo).

Norintys gauti paramą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ ūkininkai privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (gali būti vedama ir supaprastinta apskaita).

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis