Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

ES parama miškui

El. paštas Spausdinti PDF

ES parama miškui pagal 2014 -2020 m. programą teikiama pagal veiklos sritis „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (buvusi priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“), „Investicijos į miškininkystės technologijas“ bei „Miško veisimas“.

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ES parama miškui teikiama:

- viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros (pvz., poilsiaviečių miške) įrengimui ir atnaujinimui tik IIB grupės miškuose;
- pamiškių formavimui;
- miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui;
- ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui į vietinių medžių rūšių medynus;
- jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui.

Pareiškėjai

ES parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ skiriama privačių miškų savininkams ir valstybinių miškų valdytojams pagal parengtus miškotvarkos ir/arba miško želdinimo ir žėlimo projektus.

Tinkamos išlaidos

Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros, pvz. stovyklaviečių ir poilsiaviečių miške, įrengimui ir atnaujinimui parama teikiama pažintiniams takams (iki 2 m pločio), lieptams, laiptams, apžvalgos aikštelėms, mediniams atrakcionams, transporto priemonių stovėjimo aikštelėms (su žvyro danga), pavėsinėms, laužavietėms, suolams, stalams, lauko tualetams ir kitoms būtinoms investicijoms.

Kitos tinkamos išlaidos pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ yra:

- pamiškių formavimo išlaidos (medžių ir krūmų kirtimo, medžių ir krūmų sodinimas);
- kraštovaizdžio formavimo kirtimai;
- nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos;
- jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos;
- vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo išlaidos;
- bendrosios išlaidos.

ES paramos miškui dydis

Didžiausia ES parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ yra 50 000 Eur vienam projektui ir gali sudaryti iki 90 proc. projekto investicijų be PVM. Kai parama teikiama jaunuolynų ugdymui – mokama fiksuota 197 Eur išmoka už planuojamo išugdyti jaunuolyno hektarą.

Projektų atranka

Projektai pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Atrankos kriterijai:

1. pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
2. projekte numatytas ne vietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote - suteikiama 10 balų;
3. paramos miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
- kai projektas skirtas tik šiai veiklai – suteikiama 20 balų;
- kai projekte numatytas ne tik šiai veiklai – suteikiama 10 balų;
4. prašoma paramos jaunuolynų ugdymui: 
- kai projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – suteikiama 20 balų;
- kai projekte numatytas jaunuolynų ugdymas – suteikiama 10 balų; 
5. pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (išskyrus jaunuolynų ugdymą), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų; 
6. pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai;
7. miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – suteikiami 5 balai.

Papildomi įsipareigojimai

Siekiant pasinaudoti ES parama miškui pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ miško savininkai turi prisiimti įsipareigojimus, susijusius su turto draudimu, ES paramos miškui viešinimu. Jeigu ES parama miškui skirta viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui, miško savininkas turi įsipareigoti, kad rekreacine infrastruktūra galėtų laisvai ir nemokamai naudotis visuomenė.

Investicijos į miškininkystės technologijas

ES parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ teikiama miškų ūkio modernizavimui, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimui, paslaugų miškų sektoriuje teikimui, jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ ES paramą miškui gali gauti privačių miškų valdytojai (fiziniai asmenys), savivaldybės, labai mažos ir mažos įmonės.

Norintys gauti ES paramą miškui pareiškėjai (išskyrus savivaldybes) turi užsiimti miškų ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios veiklos gauti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Įmonių veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimalių darbo užmokesčių dydžio.

Parama miškams skiriama, jeigu yra patvirtintas miškotvarkos projektas.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ yra:
- nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai, savikrovės priekabos, medvežiai, medkirtės ir pan.);
- pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika (mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės);
- sodmenų įsigijimas, sodinimas (jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui);
- bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas, konsultavimas projekto įgyvendinimo klausimais).

Paramos dydis

Didžiausia parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“– iki 50 proc. (jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui – iki 65 proc.) tinkamų išlaidų. Didžiausia galima paramos miškui suma – 50 000 EUR projektui, o visu 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.

Projektų atranka

Projektai pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Atrankos kriterijai:

1. Pareiškėjas yra:
1.1. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;
1.2. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų;
2. paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų;
3. projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų;
4. įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų;
5. pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
7. įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
7.1. iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;
7.2. daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
8. pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Verslo planas

Kreipiantis ES paramos miškui pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas, parengtas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą formą, pagrindžiantis naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) įsigijimo reikalingumą ar paslaugų teikimą ir jų apimtis. Pateiktame verslo plane pareiškėjas turi įrodyti, kad jo veikla atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynojo pelningumo, paskolų padengimo, skolos, vidinės grąžos normos).

Papildomi įsipareigojimai

Siekiant pasinaudoti ES parama miškui pagal priemonę „Investicijos į miškininkystės technologijas“ miško savininkai turi prisiimti įsipareigojimus, susijusius su turto draudimu, ES paramos miškui viešinimu, tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema.

Miško veisimas

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ paramą gali gauti privačios ir valstybinės žemės valdytojai. Parama skiriama veisiant mišką žemėje, kurioje miškas veisiamas pirmą kartą (prieš tai neaugo), yra išduotas leidimas veisti mišką ne miško žemės sklype, patvirtintas miško želdinimo ir žėlimo projektas.

Parama neteikiama kalėdinių eglučių auginimui, energijos gamybai skirtų greitai augančių medžių plantacijų auginimui, parama neteikiama trumpos rotacijos želdinių auginimui.

Kompensacijos teikiamos už miško įvesimą (vienkartinė) ir už įveisto miško priežiūrą bei apsaugą (iki 12 metų). Teikiamos iki 100 proc. nustatyto dydžio kompensacijos už hektarą atsižvelgiant į želdinių rūšį.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis