Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

KAJŪS struktūra

Visuotinis narių susirinkimas 

Visuotinis narių susirinkimas yra KAJŪS organas turintis visas Asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose numatytas teises. Visuotinis narių susirinkimas:

1) priima KAJŪS įstatus, juos keičia;

2) renka ir atšaukia pirmininką;

3) KAJŪS pirmininko teikimu renka ir atleidžia revizorių;

4) tvirtina KAJŪS metinę finansinę atskaitomybę, išklauso praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitos, tvirtina pirmininko pateiktas programas ir jų finansavimą;

5) priima sprendimus dėl KAJŪS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), nustato KAJŪS narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką (jeigu stojamųjų mokesčių dydis, nario mokesčio dydis arba mokėjimo tvarka nenustatyta yra laikoma, kad mokėjimų dydis yra lygus nuliui);

6) tvirtina KAJŪS pirmininko pareiginius nuostatus;

7) pirmininko ar bet kurio kito KAJŪS nario teikimu sprendžia asmenų narystės KAJŪS nutraukimo klausimus;

8) nustato KAJŪS narių įnašų dydį bei mokėjimo tvarką (jeigu narių įnašų dydis bei mokėjimo tvarka nenustatyta yra laikoma, kad jos dydis yra lygus nuliui);

9) tvirtina pirmininko sprendimų projektus dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

10) sprendžia ir kitus KAJŪS veiklos klausimus, jeigu pagal esme tai nėra valdymo organo funkcijos.

 Pirmininkas

 KAJŪS pirmininkas (toliau Pirmininkas) yra vienasmenis KAJŪS valdymo organas.

Pirmininkas vadovauja KAJŪS veiklai. Pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų visuotinis narių susirinkimas. Savo veikloje jis vadovaujasi Pirmininko pareiginiais nuostatais. Pirmininkas yra renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Pirmininkas veikia KAJŪS vardu kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius KAJŪS vardu, atstovauja KAJŪS teisme. Pirmininkas atsako už:

1) finansinės veiklos ataskaitos sudarymą ir pateikimą;

2) duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

3) pranešimą KAJŪS nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės KAJŪS veiklai;

4) KAJŪS veiklos organizavimą;

5) KAJŪS narių apskaitą;

6) KAJŪS turto tvarkymą;

7) KAJŪS dokumentų bei kitos informacijos apie turtą saugojimą;

7.2. Pirmininkas:

1) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

2) teikia visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;

3) organizuoja savanoriškus darbus;

4) skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

5) priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

6) organizuoja KAJŪS veiklą ir visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą, tvirtina vidaus padalinių funkcijas (Pirmininkas gali pavesti jo įgaliotam KAJŪS nariui /vicepirmininkui/ jam sutikus organizuoti vidaus padalino veiklą);

7) sušaukia KAJŪS visuotinį narių susirinkimą;

8) teikia KAJŪS įstatų pakeitimus ir papildymus visuotiniam narių susirinkimui;

9) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo, jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

10) teikia visuotiniam narių susirinkimui patvirtinti nutarimo projektus dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

11) KAJŪS gavus paramos gavejo statusą, yra atsakingas už gaunamos paramos apskaitą bei KAJUS teikiamos labdaros, ar paramos apskaitą, bei įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka teikia informacija bei ataskaitas valstybes institucijoms. Per kalendorinius metus gavus paramą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengia metines ataskaitas apie KAJUS veiklą, susijusią su visuomenei naudingų tikslų numatytu šiuose įstatuose įgyvendinimu.

 Vidaus struktūriniai padaliniai ir jų vadovai (vicepirmininkai)

Vidaus struktūrinių padalinių nuostatus ir vidaus struktūrinių padalinių vadovų (vicepirmininkų) įgaliojimus tvirtina ir anulioja KAJŪS pirmininkas.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis