Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Žemės ūkio valdų modernizavimas

El. paštas Spausdinti PDF

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" yra skiriama:
• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai;

Pareiškėjai

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" skiriama ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 2 metus. Per šiuos metus pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur.

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas teikiama specializuotiems ūkiams – praėjusiais ataskaitiniais (2016 m.) arba ataskaitiniais (2017 m.) metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorių) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas dydis

Didžiausia paramos suma projektui investicijoms į žemės ūkio valdas negali viršyti 200 000 Eur, kai projekte numatyta įsigyti tik pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą, arba 400 000 Eur, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir įsigyti jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą.

Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 400 000 Eur. Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 800 000 Eur.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas intensyvumas gali siekti:

- 40 proc. augalininkystės ūkiams;

- 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose;

- 50 proc. žemės ūkio produktų perdirbimui.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams ir tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas išlaidos:
• nauja įranga, skirta pastate remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti;
• nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• naujos statybinės medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu);
• infrastruktūra valdoje: kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• bendrosios išlaidos (konsultavimo ir viešinimo išlaidos).

Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Projektų atranka

Projektų atranka pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" vykdoma vertinant projektus balais. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.

Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių) – suteikiama 20 balų;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
- didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
- pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
- pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
- pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos – suteikiama 15 balų;
- projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
- pareiškėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. įgyvendinamas gyvulininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti į ūkinių gyvūnų biologinei saugai valdoje užtikrinti būtinus statinius ir (arba) įrangą – suteikiami 5 balai;
8. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
- pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo;
- pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą;
- pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Papildomi įsipareigojimai

Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas įsipareigoja, kad ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur.

Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" pareiškėjas įsipareigoja drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas", privalo iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą.

Paraiška ir verslo planas investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškoje ir verslo plane numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių. Tuo atveju, jei projekte numatoma išperkamoji nuoma – projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 60 mėn.

Projekte investicijoms į žemės ūkio valdas galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus – iki 6 mokėjimo prašymų, kai numatoma išperkamoji nuoma – iki 10 mokėjimų prašymų.

Prašant paramos pagal veiklos sritį "Investicijos į žemės ūkio valdas" yra rengiama paraiška ir verslo planas pagal nustatytą formą.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis